កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ១០ ឆ្នាំលើអ្នកប្រមូលពន្លឺព្រះអាទិត្យរាបស្មើ

កុងតឺន័រស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យថ្មីដែលមានរាងសំប៉ែតនៅខែនេះបានត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនដល់អតិថិជនចាស់របស់យើង! 

ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១០ ដល់ឆ្នាំ ២០២១ យើងធ្វើការរួមគ្នាក្នុងថាមពលព្រះអាទិត្យឈានដល់ជាង ១០ ឆ្នាំហើយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនកម្តៅទឹកព្រះអាទិត្យនិងប្រព័ន្ធកំដៅទឹកក្តៅកណ្តាលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើន។ 


ពេលវេលាប្រកាស៖ ខែកញ្ញា -១៨-២០២១